vacatures

Gezocht met ingang van 1 maart 2022, bestuurder die zich in rol van

voorzitter

uitgedaagd voelt invulling te geven aan het profiel van sociaal-artistiek centrum Cliffordstudio.

Profiel Cliffordstudio

Het centrum vervult een veelzijdige functie in de Staatsliedenbuurt door met haar verschillende studio’s, kantoor- en ontmoetingsruimten, ruimte te bieden aan theater- en podiumkunst, evenementen, dansproducties, cursussen, trainingen, workshops, voorstellingen, leer-werkprojecten, community- en participatieprogramma’s. Bij het vervullen van haar functie heeft sociaal-artistiek centrum Cliffordstudio de ambitie om Cultuur, Buurt en Jeugd te verbinden en een inclusieve programmering te bewerkstelligen. Zo wordt een plek geboden voor ontmoeting & ontwikkeling, wederkerigheid & uitwisseling, met cultuur als motor, podiumkunst als brandstof en de buurt als katalysator.

Functieprofiel

Wie

 • Een ondernemende, sociaal-artistiek gedreven en ervaren deskundige met een cultureel-politiek/ strategisch netwerk in Amsterdam.
 • Heeft een goed gevoel voor verhoudingen binnen instellingen en de vaardigheid om verbindingen met partijen te leggen op beleid-strategisch niveau.
 • De voorzitter kan overzicht houden, is loyaal en kan op verschillende niveaus met mensen communiceren, is in staat om zowel intern, binnen de organisatie, als extern, op beleidsniveau, de visie van Cliffordstudio over te brengen.
 • Beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden.
 • Heeft kennis en inzicht in bedrijfsprocessen; weet samen met de overige bestuurders artistiek-inhoudelijke aansluiting te vinden bij de exploitatie.
 • Ervaring met financieel beleid van (non-) profit organisaties binnen de culturele sector is een pré.

Wat

 • De voorzitter beschikt over het vermogen om samen met medebestuurders innovatief artistiek beleid te ontwikkelen en deze te vertalen naar de exploitatie en effectieve implementatie.
 • Geeft mede vorm aan een visie voor een nieuw sociaal-artistiek profiel van Cliffordstudio en levert vanuit deze invalshoek een bijdrage aan het optimaliseren en professionaliseren van de organisatie.
 • Bewaakt vanuit de voorzittersrol de inhoudelijke visie en daaruit voortvloeiende beleidslijn en strategie, dan wel stuurt vroegtijdig bij op basis van actuele ontwikkelingen en interne behoeften. Zo zorgt de voorzitter samen met medebestuurders voor een wendbare organisatie die klaar is voor de toekomst.

Uitgangspunten voor een Bestuurder 

 • Onderschrijft de doelstellingen van Stichting Cliffordstudio
 • Is een klankbord voor de zakelijk-coördinator/artistiek leider
 • Denkt actief mee over de artistiek-strategische en/of financiële toekomst van de stichting.
 • Is in staat relevante maatschappelijke ontwikkelingen te signaleren en te vertalen naar Cliffordstudio.
 • Heeft beschikking over een voor de Cliffordstudio relevant netwerk en is bereid dit netwerk voor het belang van de stichting in te zetten.
 • Heeft bestuurlijke ervaring bij een instelling en is op de hoogte van de governance code culture.
 • Is in staat collegiaal te besturen.

Een bestuurder heeft affiniteit met een- of meerdere van de volgende thema’s: 

 • De culturele sector
 • Sociaal & cultureel ondernemen
 • Het sociaal-maatschappelijke werkveld

Een bestuurder heeft expertise op één of meerdere van de volgende gebieden: 

 • Opstellen kwartaalrapportages
 • Inhoudelijke agendering bestuursoverleg.
 • Bezit artistiek-inhoudelijke deskundigheid op stichtingsniveau.
 • Geeft aanwijzingen ter verbetering van de opzet en de inhoud van de artistiek-inhoudelijke stukken.
 • Geeft aan welke inhoudelijke gegevens, op het gebied van sociaal-artistiek verantwoording nodig zijn.
 • Kan meedenken in subsidieaanvragen en fondsenwerving.
 • Is in staat een jaarverslag op te maken en inhoudelijke verantwoordingen met betrekking tot subsidies te accorderen.
 • Accorderen jaarrekening.

Voorwaarden

 • Onbezoldigd, max. 8 u p/mnd
 • Onkostenvergoeding in overleg
 • Minimaal 2 jaar inzet

Kerntaken van het bestuur 

 • Vaststellen van het meerjarenbeleid
 • Vaststellen van de jaarbegroting & jaarrekening
 • Gevraagd en ongevraagd advies geven aan de artistiek/zakelijk leiding
 • Goedkeuring verlenen aan voorgenomen beleidsbesluiten omtrent de inrichting van de organisatie, personele aangelegenheden, financieel beheer en artistiek profiel.

Organisatieprofiel

Ons belangrijkste bedrijfskapitaal bestaat uit de mensen die bij en met Cliffordstudio (samen)werken. Zij zorgen met hun inzet en motivatie voor een levendige en betrokken bedrijfscultuur.

Cliffordstudio wil dit enthousiasme en deze gedrevenheid behouden en erkennen door mensen mee te laten denken, door open te staan voor ideeën en zowel intern als extern goede randvoorwaarden te creëren voor personeel, partners en co-producenten.

Het bestuur van stichting Cliffordstudio bestaat uit mensen die zich sterk verwant voelen met de missie en visie van stichting Cliffordstudio.

Doelgroep

(Podium)kunstenaars, cultuurmakers en aanverwante disciplines, zowel amateur als (semi-) professional, buurtbewoners, senioren en jongvolwassenen.

Voor meer informatie over het huidige bestuur: 

Sollicitatieprocedure

Kandidaten die zich door de vacature uitgedaagd voelen, kunnen tot 14 februari 2022 solliciteren.

Mochten er nog vragen zijn, kan er telefonisch contact worden opgenomen via: 020 6828509 / bestuur@cliffordstudio.nl

Motivatie en cv graag naar: info@cliffordstudio.nl | tnv Mvr. N. Berghuis | ovv: sollicitatie bestuursfunctie